VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 AMSTERDAM TELEFOON 99261 (3 LIJNEN) IN DIT NUMMER: 15de JAARGANG 25 I U L I 1953 JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADE RING - AANMELDING LIDMAATSCHAP - IN MEMORIAM - EEN NIEUW UNI FORM REGLEMENT - GEWIJZIGD ALGE MEEN BEDRIJFSREGLEMENT - TOELATING LIDMAATSCHAP - BEËINDIGING LIDMAAT SCHAP - LIQUIDATIE WAARBORGSOMMEN - DONATEURSCHAP - NEW LOOK - KANTTEKENING - EEN BELANGRIJKE PRIN CIPIËLE BESLISSING - BELASTING OP VERMAKELIJKHEDEN - IN EN BUITEN DE STUDIO'S - OPERATEURSEXAMENS - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN ..- INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER - CENTRALE COMMISSIE VOOR DE FILM KEURING Officieel orgaan BIOSCOOP-BOND No. 175

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 1