VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM TELEFOON 99261 (3 LIJNEN) IN DIT NUMMER: 16de JAARGANG 16 JUNI 1954 JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADE RING - BENOEMINGEN DAGELIJKS BE STUUR - ZUIDELIJKE NAKEURING - VER GELIJKEND OVERZICHT VAN DE DOEKBE ZETTING EN DE NETTO-RECETTES - NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE „NEW LOOK" - GEWIJZIGD ALGEMEEN BE- DRIJFSREGLEMENT - AANMELDING LID MAATSCHAP - TOELATING LIDMAAT SCHAP - DE AANTREKKELIJKE ZONDE - BELASTING OP VERMAKELIJKHEDEN - NIEUWS UIT HET BUITENLAND - INSTAL LATIE COMMISSIES NIEUWE ZAKEN - KAMERLEDEN ZIEN HET FILMBEDRIJF - NIEUWS UIT DE CABINE - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER - IN EN BUITEN DE STUDIO'S - CENTRALE COMMISSIE VOOR DE FILMKEURING Officieel orgaan BIOSCOOP-BOND No. 180

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1954 | | pagina 1